People

We welcomed our new members at the beginning of school year !!

Professor Kohei M. Itoh, CV
Department of Applied Physics and Physico-Informatics
Keio University, Japan


Graduated Members PhD

Agung
Trisetyarso
Satoru
Miyamoto
Hiroki
Morishita
Muhammad
R. Rahman
Yoko
Kawamura
Toyofumi
Ishikawa
Akhtar
M. Waseem
Rii
Hirano
Pierre-Andre
Mortemousque
Takahisa
Tanaka
Michihiro
Yamada
Alain
Truong
Taiga
Isoda
Tomoya
Arai
Erika
Kawakami
Katsuhiko
Naito
Hiroyuki
Tezuka
Go
Tsuchiya
Luis
Jou Garcia
Fumi
Yamaga
Hajime
Sinohara
Nao
Harada
Takashi
Matsuoka
Itaru
Arikawa
Saneyuki
Ohno
Ryo
Mori
Shun
Hyodo
Naoyuki
Shibayama
Akitomo
Naoi
Atsunori
Tanaka
Tomoaki
Yasukawa
Fang Fang
Yang
Kouta
Matsubara
Ryo
Tomita
Chuting
Wang
Keisuke
Takai
Christophe
Culan
Eri
Satou
Manabu
Otuka
Kohei
Ohashi
Isabell
Gross
Samuel
Rosenius
Yuhi
Aikyo
Yuri
kusano
Yu
Miyajima
Atom
Watanabe
Rémi
Debette
Dong Ok
Kim
Kaito
Yamada
Shinnosuke
Tanaka
Yurika
Mochizuki
Taito
Shimanuki
Johannes
Hermann
Kazuki
Itoh
Marc
Appleton
Hiroaki
Matsumoto
Kentaro
Tanaka
Natsumi
Komatsu
Makoto
Seto